แมนโคเซบ (เนื้อเขียว / เนื้อเหลือง )

Description

ชื่อการค้า : แมนโคเซบ (เนื้อเขียว / เนื้อเหลือง ) 

ชื่อสามัญ : แมนโคเซบ

ประโยชน์ : โรคราหลุม ราสนิม ราน้ำค้าง โรคใบไหม้ ใบจุดสีน้ำตาล ฯลฯ

อัตราการใช้ : 20 -30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1000 กรัม / 1*25 กิโลกรัม