Showing the single result

  • รีเมท

    ชื่อการค้า : รีเมท ชื่อสามัญ : อินดอกซาคาร์บ+อีมาเมกตินเบนโซเอต 9%+1% SC ตายยาว ตายชัวร์ ต้องรีเมท ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัด หนอนม้วนใบ หนอนใยผัก หนอนเจาะ หนอนกระทู้ หนอนกอ อัตราการใช้ : 20-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี.